Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Personuppgifter

Almedalsveckan, Region Gotland hanterar personuppgifter i uppdraget som värd för Almedalsveckan för att kunna fullfölja vårt åtagande. Personuppgifter återfinns bland annat i programsystem, på webbplatserna, i ansökningsformulär för trafikdispenser, ackreditering och markupplåtelser.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är exempelvis namn, adress, personnummer, foton och identifikationer online. Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för vissa särskilt angivna ändamål (rättsliga grunder). Vilka dessa särskilt angivna ändamål är anges i dataskyddsförordningen. All behandling (all hantering av personuppgifter utgör behandling) av personuppgifter som Region Gotland, Almedalsveckan har minst en av de rättsliga grunder. Annars är behandlingen inte tillåten.

Samordnat ansvar för Almedalsveckans officiella program

För det officiella programmet föreligger ett samordnat ansvar mellan Region Gotland och arrangör för de personuppgifterna som återfinns och behandlas i varje enskilt evenemang. Laglig grund för behandling av det officiella programmet är allmänt intresse. 

Region Gotland ansvarar för hantering av material i skrift för det officiella programmet, administration sker på programwebben (program.almedalsveckan.info). Godkända evenemang visas upp i publika kanaler: programmet via hemsidan (almedalsveckan.info/program) appen (Almedalen Just Nu), Almedalsveckan Play (almedalsveckanplay.info) samt utskriftsvänligt program som finnes på hemsidan.  

Arrangören har ansvar för sitt/sina evenemang både innan, under och efter samt för de personuppgifter som är registrerade i samband med respektive evenemang i Almedalsveckans officiella program. Arrangören ansvarar för att informera den som medger att få sina uppgifter publicerade i Almedalsveckans officiella program att uppgifterna registreras i samband med varje enskilt evenemang utifrån allmänt intresse. Att uppgifterna lagras hos en offentlig myndighet, var de kommer att publiceras, att de arkiveras i regionarkivet hos Region Gotland samt utlämning av uppgifter enligt lag (OSL 2009:400). 

Personuppgifter för administrativ hantering

Region Gotland, Almedalsveckan ansvarar för  personuppgifter kopplat till den administrativa hanteringen. Där föreligger den rättsliga grunden att fullfölja ett uppdrag/avtal, myndighetsutövning alternativt samtycke. Administrativ hantering alternativt myndighetsutövning föreligger inom det officiella programmet, ackreditering för journalister, trafikdispenser, markupplåtelser, hemsida, arrangörslogotyp och nyhetsbrev. Gallring av personuppgifter sker kontinuerligt och längden på hanteringen redovisas i samband med respektive tjänst. E-postadresser lagras i två år för kommunikation med dig via nyhetsbrev inför, under och efter Almedalsveckan. Du kan när som helst avsäga dig nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet. Har du själv valt att lägga in din e-postadress för nyhetsbrev föreligger samtycke och du kan när som helt dra tillbaka ditt samtycke, genom att klicka på länken i nyhetsbrevet. 

Rättelse, radering, rätten att bli bortglömd och återkallande av samtycke

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Men det finns undantag från rätten till radering som exempelvis för det tryckta programmet där det föreligger utgivningsbevis samt utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Enskilda har därför inte rätt att få exempelvis allmänna handlingar gallrade.

Om den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från dig har du rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av ett samtycke påverkar dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades. 

Information och registerutdrag 

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter om dig som finns i våra system och hur vi behandlar dem. Kontakta oss på e-post: almedalsveckan@gotland.se

Almedalsveckans värdskap är en del av Region Gotland. Läs mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter. 

Kontakt och rätt att lämna klagomål 

Region Gotland har ett dataskyddsombud vars uppdrag är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du vill diskutera ett integritetsärende. Du når Region Gotlands dataskyddsombud på 0498-26 90 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som du kan kontakta om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.